coffeeroulette

23 teksty – auto­rem jest cof­feeroulet­te.

Miłość kom­po­nowa­na przez dwoj­ga ludzi. Drżenie kącików ust i dłonie spla­tające gdzieś nad for­te­pianem uczuć. Tak, to miłość na­pisała naj­piękniej­szą me­lodię świata. Bi­cie dwoj­ga serc. Żaden Bee­tho­ven, żaden Vi­val­di. To my. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 lipca 2012, 12:49

Uza­leżnienie od oso­by, która nig­dy nie będzie two­ja. Pot­rze­bujesz jej jak kub­ka ka­wy przed pracą, jak tle­nu, jak wo­dy. A te­raz wyob­raź so­bie, że nag­le cię zos­ta­wia, od­chodzi po­zos­ta­wiając je­dynie łzy. Du­sisz się. Nie jes­teś sobą. Spa­dasz na ciem­ne, bo­les­ne dno. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lipca 2012, 00:38

Kochaj z pasją. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 lipca 2012, 00:16

Nie. Nie kłamał. Widziałam to w je­go ciem­nych oczach. Uśmie­chał się i za­pew­niał, że będzie już zaw­sze. Tak jak mnie bra­kowało je­go słów, głosu, ser­ca, per­fum tak i je­mu dos­kwierał brak uśmiechu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2012, 13:19

Żyję, by kochać. Kocham, więc żyję. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lipca 2012, 23:14

Chciałabym to ja­koś wszys­tko zeb­rać w wielką poetycką szafę doz­nań, uczuć, słów, ale nie pot­ra­fię. Uśmiech. Jeszcze nig­dy nie gościł na mo­jej twarzy tak og­romny uśmiech. Jeszcze nig­dy się tak nie czułam. Jeszcze nig­dy tak nap­rawdę nie kochałam.. kochać. Och. Uwiel­biam kochać. 

myśl • 8 lipca 2012, 15:43

Naj­piękniej­szy płaszcz ko­biety? - Męskie ramiona. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2012, 11:28

Stać na włas­nych no­gach. Być w miej­scu, które wręcz zna się już na pa­mięć. Li­nia brze­gu, szum drzew i słońce zachodzące na ho­ryzon­cie serc. Ka­wa z aro­matem wa­nilii parzy cię w ręce, [...] — czytaj całość

myśl • 19 maja 2012, 21:23

Łza za­legła na rzęsie. Wspom­nienia na po­wiekach. Ból na ser­cu. Bolało.. 

myśl • 6 maja 2012, 17:01

Cza­sem chciałabym być posągiem. Cza­sem chciałabym po pros­tu nie czuć.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 maja 2012, 19:54

coffeeroulette

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

coffeeroulette

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność